Idioma
xarxes socials

  Nota legal

  AVIS LEGAL

  En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

  Nom de l’empresa: Motorcat Premium

  Raó social: Motorcat Premium, S.L.

  NIF: B67057323

  Adreça: C/Jacint Verdaguer, 26 - 08243 Manresa (Barcelona)

  Telèfon: 935240808

  Email: info@motorcatpremium.com

  Fax:

  Delegat/Responsable de protecció de dades: Motorcat Premium, S.L.

  Email protecció de dades: info@motorcatpremium.com

  Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 46060, Folio 48, Hoja B 508240 Inscripción 1, con fecha 10 de agosto de 2017

  Amb caràcter general, les relacions entre [companyName]], i el seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts a la legislació i jurisdicció espanyoles.

  Aquest webbsite ha estat creat per Motorcat Premium, amb caràcter informatiu i per a ús professional.

  El fet d’accedir a aquest website implica el coneixement i acceptació del següents termes i condicions.

  TERMES I CONDICIONS

  Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no son concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.

  Únicament es troben compreses en aquest website aquelles pàgines que figuren dins de l’índex i són servides per [website]]

  L’accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

  L’accés a aquest website no suposa entaular cap mena de relació de carácter comercial entre Motorcat Premium, i l’usuari.

  L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell.

  ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

  Motorcat Premium, es reserva el dret a actualizar, modificar o eliminar la informació d’aquest website, podent limitar o no permetre l’accés a aquest website.

  No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest website. No obstant això Motorcat Premium, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificaciones estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

  Motorcat Premium, es reserva el dret d’actualitzar en qualsevol moment les condicions generals, comercials o no, del website (modificaciones sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). Tals canvis i modificaciones no afectaran els contractes ja perfeccionats entre Motorcat Premium, i el seus clients, sense perjudici de les modificaciones que puguin ser pactades de mutu acord i del supòsits de cas fortuït o força major.

  CONTINGUTS

  Motorcat Premium, realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguesssin aparèixer en aquest website. Motorcat Premium, no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers.

  Les descripcions dels articles que apareixen en ​ motorcatpremium.com​ , són exactes i son basades en la informació subministrada per les marques i/o proveïdors dels productes. Tota la informació inclosa en la fitxa de cada producte i/o en la seva fotografia tenen una funció merament informativa, per la qual cosa ​ motorcatpremium.com declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors en aquesta informació. No obstant això, es compromet a prende totes les mesures al seu abast per a corregir els citar errors al més aviat possible una vegada que ha estat informada d’aquests.

  Motorcat Premium, no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquest website. La presència de links en el website de Motorcat Premium, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap mena de relació entre Motorcat Premium, i els particular o empreses titulars del website als quals poden accedir mitjançant aquest enllaços. Motorcat Premium, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website.

  Motorcat Premium, no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum, debat, xat, bulletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website icooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.

  Motorcat Premium, exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest website és exclusiva dels qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest website o altres accessos controlats per Motorcat Premium, que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

  Motorcat Premium, es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut contrari a les normes legals o morales, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per a evitar aquest tipus de conductes.

  NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

  L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell. Motorcat Premium, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.

  Aquest website ha estat dissenyat per a suportar els navegadors més utilitzats entre els usuaris d’Internet. Motorcat Premium, no es fa responsable dels perjudicis de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el website.

  Motorcat Premium, no es responsabilitza ni garanteix que l’accès a aquest website sigui ininterromput o que estigui lliure d’error, sempre que tals incidències o errors procedeixin de fonts externes a Motorcat Premium.

  Motorcat Premium, no es fa responsable dels danys que poguessin originar-se per l’ús inadequat d’aquest website.

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  Aquest website i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a aquest website no atorga als usuarisdret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest website.

  El contingut d’aquest website pot ser descarregat al terminal de l’usuari (download), sempre que sigui per a seu ús privat i sense cap fi comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d’aquest website amb finalitats públiques o comercials.

  El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis que conté aquest website es troben protegits per llei.

  Motorcat Premium, es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual.

  PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

  La visita a aquest website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el moment que pogués procedir-se a la recollida de dades de l’usuari s’indicarà el carácter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima el serveis oferts.

  En el cas que els usuaris d’aquest website haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per a accedir a alguns dels serveis oferts, podran manifestar que no desitgen rebre cap mena de comunicació que Motorcat Premium, pogués enviar. Motorcat Premium, posarà a disposició dels usuaris que s’haguessin inscrit en alguna mena de llista de correu dins d’aquest website els mecanismes adequats per a donar-se de baixa d’aquesta.

  Totes aquelles persones, les dades personals de les quals siguin objecte de tractament, podrán exercitar gratuïtament els drets relatius a la protecció de les seves dades en els termes previstos per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquests drets podrán ser executats a través d’una de les següents vies:

  • Per escrit, enviant la seva sol·licitud, adjunt la seva documentació acreditativa de la seva identitat, a la següent adreça:

   Motorcat Premium

   Atenció de Dades Personals

   C/Jacint Verdaguer, 26 - 08243 Manresa (Barcelona)

  • En compliment de la Llei 56/2007, de Mesures d’impuls de la Societat de la Informació, pot també realitzar la sol·licitud a través de correu electrónic a l’adreça info@motorcatpremium.com signant digitalment la seva sol·licitud mitjançant el Document Nacional d’Identitat (D.N.I)electrònic espanyol, no sent necessària en aquest cas més acreditació per part de la persona sol·licitant.

  L’interessat queda informat que el tractament de dades necessari per a tramitar la seva petició pot incloure la realització de comunicacions operatives, per mitjans electrònics o no (correu electrònic, telèfon, etc...), que en qualsevol cas no requeriran contraprestació per part seva.